Tracking Unexcused Absences

Español | Tagalog

Attendance during fully remote learning:

School districts are required to take daily attendance for each student enrolled on any day when there is planned instructional activities. This includes days with in-person, remote, or hybrid instruction. An absence from remote learning is when a student is not participating in planned instructional activities on a scheduled remote learning day. Student presence or participation may be asynchronous or synchronous.

Attendance when students are able to attend school on site:

The law requires that schools track unexcused absences for students and work with parents to develop a plan when a student has three unexcused absences in one month.  If a student has five unexcused absences in a month or 10 in a school year, the school district shall file a petition for civil action with the Juvenile Court. 

The definition of an excused absence is: illness or health condition; family emergency; religious observance, (when requested by a parent); school-approved activities; some disciplinary actions or short-term suspensions, as required by law; or family-approved activities.  A family-approved activity is only excused if there is prior written approval by the principal and no serious, adverse effect on the educational progress of the student.

Please call the school office as soon as you know that your child will not be attending school, and please do everything you can to schedule appointments outside of school hours.  If you do not call, your school will try to verify your child’s absence by contacting you.  If you cannot be contacted, the absence is considered unexcused.

View our full absence policy online at: CKschools.org > Administration > Policies and Procedures (See 3122/3122P).


Seguimiento de ausencias injustificadas

Asistencia durante el aprendizaje remoto total:

Los distritos escolares deben tomarles asistencia diaria a todos los alumnos inscritos durante cualquier día en el que haya actividades instructivas planificadas. Esto incluye los días con instrucción presencial, remota o híbrida. Una ausencia al aprendizaje remoto ocurre cuando un/una alumno(a) no participa en actividades instructivas planificadas durante un día de aprendizaje remoto programado. La presencia o participación de un/una alumno(a) puede ser síncrona o asíncrona.

Asistencia cuando los alumnos pueden asistir a la escuela:

La ley exige que las escuelas lleven un seguimiento de las ausencias injustificadas de los alumnos y que trabajen con los padres para desarrollar un plan cuando un/una alumno(a) tenga tres ausencias injustificadas en un mes. Si un/una alumno(a) tiene cinco ausencias injustificadas en un mes o 10 durante un año escolar, el distrito escolar debe presentar una petición de acción civil ante el Tribunal Juvenil.

La definición de una ausencia justificada es: enfermedad o condición; emergencia familiar; celebración religiosa (cuando lo pidan los padres); actividades aprobadas por la escuela; algunas acciones disciplinarias o suspensiones a corto plazo, según lo exigido por la ley; o actividades aprobadas por la familia. Una actividad aprobada por la familia está justificada solo cuando existe una aprobación previa por escrito del director y no hay efectos adversos graves para el progreso educativo del/de la alumno(a).

Llame a la oficina de la escuela en cuanto sepa que su hijo(a) no asistirá a clases, y haga todo lo posible para programar citas fuera del horario escolar. Si no llama, la escuela intentará comunicarse con usted para verificar la ausencia de su hijo(a). Si no podemos comunicarnos con usted, la ausencia se considera injustificada.

Consulte nuestra política completa de ausencias en línea en: CKschools.org > Administration (Administración) > Policies and Procedures (Políticas y procedimientos) (Consulte 3122/3122P).


Pagsubaybay sa mga hindi pinapahintulutang pagliban

Pagdalo sa panahon ng ganap na malayuang pag-aaral:

Inaatas sa mga distrito ng paaralan na itala ang pang-araw-araw na pagdalo para sa bawat mag-aaral na naka-enroll sa anumang araw na may mga nakaplanong aktibidad sa pagtuturo. Kabilang dito ang mga araw na may personal, malayuan, o hybrid na pagtuturo. Ituturing na pagliban mula sa malayuang pag-aaral kapag hindi nakikilahok ang isang mag-aaral sa mga nakaplanong aktibidad sa pagtuturo sa isang nakaiskedyul na araw ng malayuang pag-aaral. Maaaring di-magkakasabay o magkakasabay ang pagdalo o pakikilahok ng mag-aaral.

Pagdalo kapag makakapunta sa paaralan ang mga mag-aaral:

Inaatas ng batas na subaybayan ng mga paaralan ang mga hindi pinapahintulutang pagliban para sa mga mag-aaral at makipagtulungan sa mga magulang upang bumuo ng isang plano kapag ang isang mag-aaral ay mayroong tatlong hindi pinapahintulutang pagliban sa isang buwan. Kung ang isang mag-aaral ay mayroong limang hindi pinapahintulutang pagliban sa isang buwan o 10 sa isang taong pampaaralan, maghahain ang distrito ng paaralan ng isang petisyon para sa sibil na pagkilos sa Hukumang Pangkabataan (Juvenile Court).

Ang kahulugan ng isang pinapahintulutang pagliban ay: sakit o kondisyon sa kalusugan; emergency sa pamilya; pagsunod sa gawaing panrelihiyon (kung hiniling ng magulang); mga aktibidad na aprubado ng paaralan; ilang mga aksiyon sa pagdidisiplina o panandaliang pagsuspinde, ayon sa inaatas ng batas; o mga aktibidad na aprubado ng pamilya. Ang isang aktibidad na aprubado ng pamilya ay pinahihintulutan lamang kung may paunang nakasulat na pag-apruba ng punong-guro at wala itong malubha at negatibong epekto sa progreso sa edukasyon ng mag-aaral.

Mangyaring tawagan ang tanggapan ng paaralan sa oras na malaman mong hindi makakadalo ang iyong anak, at mangyaring gawin ang lahat ng iyong makakaya para makapag-iskedyul ng mga appointment sa labas ng mga oras ng paaralan. Kung hindi ka tatawag, susubukin ng iyong paaralan na beripikahin ang pagliban ng iyong anak sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyo. Kung hindi ka makausap, ituturing ang pagliban na hindi pinapahintulutan.

Tingnan ang aming buong patakaran sa pagliban nang online sa: CKschools.org > Administration (Pangangasiwa) > Policies and Procedures (Mga Patakaran at Pamamaraan) (Tingnan ang 3122/3122P).


ckschools.org